DIDAKTIČNA IGRA NIKA IN LUKA SPOZNAVATA EVROPSKI PARLAMENT

Didaktična igra »Čutim Evropo: Nika in Luka spoznavata Evropski
parlament« predstavlja učni pripomoček za osnovne in srednje šole, s pomočjo
katerega lahko mladi na neformalen način in skozi igro spoznavajo nastanek in
razvoj edine neposredno izvoljene institucije Evropske unije, pomen Evropskega
parlamenta za vsakdanje življenje evropskih državljanov, kot tudi zavedanje o
pomenu izbire predstavnikov v Evropskem parlamentu ter njihovega dela, ki mora
potekati na odgovoren in pregleden način.

Slovenija se je Evropski uniji pridružila leta 2004. Odločitev o
priključitvi k Evropski uniji je bila sprejeta ob širokem političnem in
družbenem soglasju. Kljub temu lahko opažamo, da je delovanje Evropske unije za
slovenske državljane še vedno precej abstraktno in oddaljeno z vidika njihovega
vsakdanjega življenja. To se kaže tudi v nizki udeležbi slovenskih volivcev na
volitvah v Evropski parlament ter v nizkem zavedanju slovenskih državljanov o
možnostih in pomenu vplivanja na sprejemanje odločitev v okviru Evropske unije.

Didaktični pripomoček ni namenjen le učenkam in učencem osnovnih
in srednjih šol, temveč tudi širši javnosti, ki jo zanimajo tematike, povezane
z Evropsko unijo, volitvami in političnim predstavništvom. Uporaba didaktične
igre spodbuja medgeneracijsko povezovanje ter dvig ozaveščenosti o pomenu
aktivne vloge vseh državljanov pri sooblikovanju skupne evropske prihodnosti.

Igri je priložena informativna knjižica, ki nam pomaga razumeti
delovanje Evropskega parlamenta. Knjižica nam je v pomoč pri razumevanju tako
pomembnih zgodovinskih mejnikov v razvoju Evropskega parlamenta, kot pozitivnih
in negativnih vidikov delovanja Evropskega parlamenta, ki so predstavljeni na
igralni plošči. 
Več …


IGRA ZGIBANJA – SPOZNAJ VREDNOTE EVROPSKE UNIJE

Origami igro o vrednotah Evropske unije smo pripravili v okviru
projekta “Učenje evropske raznolikosti: Spoštovanje večkulturnosti,
večjezičnosti, manjšin in migracij v EU/EU4Me”, ki ga izvajamo na Centru za
politološke raziskave Fakultete za druz
̌bene vede Univerze v Ljubljani. Namen projekta je poučevati, učiti se in razpravljati
o kljuc
̌nih tematikah v okviru
Evropske unije: vec
̌kulturnosti, večjezičnosti, manjšinah in migracijah med učenkami in učenci osnovnih šol ter učitelji. Med drugim želimo s projektom razviti pozitiven odnos do evropskih idej in
vrednot ter povec
̌ati zavedanje o
pravicah evropskih drz
̌avljanov, ter pomagati razumeti in spoštovati večjezičnost in večkulturnost kot značilnosti Evropske
unije.


DIDAKTIČNA IGRA »ČUTIM EVROPO: EU ZNANJE – EU IZZIV«


V okviru projekta »Približajmo Evropsko unijo učencem osnovnih šol: razvoj
neformalnih učnih pristopov« smo pripravili didaktično igro z naslovom »Čutim
Evropo: EU znanje – EU izziv«. Didaktična igra popelje igralca skozi zgodovino
evropskega povezovanja. Na vznemirljivi poti se igralci soočijo s preverjanjem
svojega znanja o Evropski uniji in njenih državah članicah, reševanjem zabavnih
izzivov in spoznavanjem pomembnih dogodkov, ki so bodisi pospešili bodisi
upočasnili evropsko povezovanje. Na poti spoznavanja Evropske unije se igralci
preizkusijo v znanju iz nabora stotih vprašanj ter se zabavajo ob reševanju
zabavnih izzivov. Igro zaznamuje 12 opisov časovnih mejnikov, ki so bodisi
upočasnili ali pospešili evropsko povezovanje. Igra se zgodovinsko začne v letu
1950 in zaključi v letu 2014, ob deseti obletnici slovenskega polnopravnega
članstva v Evropski uniji. Komplet igre vsebuje igralno ploščo, 6 figur in
kocko, 100 kart z vprašanji, 100 kart z izzivi ter 12 kart z opisi zgodovinskih
mejnikov evropskega povezovanja. Igra je zasnovana na inovativen in zabaven
način.


SERIJSKA PUBLIKACIJA »ČUTIM EVROPO: TEDNIK UČENJA EVROPSKIH
VSEBIN ZA TEKOČE ŠOLSKO LETO« (ISSN 2464-0425)


Publikacija
»Čutim Evropo: Tednik učenja evropskih vsebin« je izšla že v štirih letnikih.
Oblikovana je na način, da učenkam in učencem omogoča reševanje zanimivih
nalog, povezanih z evropskimi vsebinami skozi celotno šolsko leto bodisi doma,
pri pouku ali v okviru obšolskih dejavnosti. Vsak teden v letu je povezan z
vsebino o Evropski uniji ali mednarodnim oziroma evropskim dnevom ter
pripadajočimi nalogami oziroma nasveti. Vsaka publikacija tako obsega vsaj 52
nalog.


KVIZ »ČUTIM EVROPO: EU KVIZ NA POTI« (ISBN 978-961-235-811-2)