Jean Monnet center odličnosti Univerze v Ljubljani
The University of Ljubljana Centre of Excellence
(587573-EPP-1-2017-SI-EPPJMO-CoE)

Projekt Jean Monnet center odličnosti Univerze v Ljubljani (ang. The University of Ljubljana Jean Monnet Centre of Excellence) predstavlja osrednjo točko raziskovanja javnih politik in javnopolitičnih procesov Evropske unije. Izvaja se na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer potekajo dodiplomski, magistrski in doktorski študijski programi, ki se ukvarjajo z evropskimi študijami. Center odličnosti združuje multidisciplinarno ekipo strokovnjakov, ki se ukvarjajo z javnimi politikami in javnopolitičnimi procesi v oviru Evropske unije. Projekt omogoča razvoj visoke kakovostne ravni pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela. Deluje kot središče poučevanja EU vsebin tako na Fakulteti za družbene vede kot tudi izven nje in omogoča inovacije pri poučevanju evropskih tematik na univerzitetni ravni. Projekt podpira strukturiran dialog na področju oblikovanja javnih politik in javnopolitičnih študij EU z organizacijo dogodkov za različne ciljne skupine ter pripravo visoko kakovostnih publikacij, namenjenih različnim ciljnim občinstvom. Raziskovalni program se osredotoča na dve povezani temi: spreminjajoče se nacionalne in javnopolitične procese EU ter demokratično legitimnost javnopolitičnih procesov EU.

Čas trajanja projekta:
1.9.2017 – 31.8.2020, podaljšan do 31.8.2021

Vodja projekta:
izr. prof. dr. Damjan Lajh

Sodelavke in sodelavci na projektu:
prof. dr. Danica Fink Hafner, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
doc. dr. Meta Novak, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
izr. prof. dr. Ana Bojinović Fenko, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
prof. dr. Zlatko Šabič, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
prof. dr. Zdravko Petak, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
prof. dr. William Maloney, The School of Geography, Politics and Sociology, University of Newcastle
doc. dr. Sabina Lange, European Institute for Public Administration


Dogodki

ECPR konferenca 2020
V okviru projekta DebatEU se je Meta Novak med 24. in 28. avgustom udeležila konference Evropskega združenja politologov ECPR. Zaradi trenutnih zdravstvenih razmer je bila konferenca organizirana kot virtualni dogodek, odziv na konferenci pa je bil kljub temu zelo dober. V okviru dogodka je Meta Novak predstavila soavtorski prispevek z Damjanom Lajhom naslovjen The Role of Interest Groups’ Members in decision-making processes: Comparing interest groups from Central and Eastern Europe with interest groups from Western Europe. V prispevku avtorja ugotavljata, da interesne skupine, ki so bolj profesionalizirane, priznavajo večjo vlogo članom pri tem pa stopnja profesionalizacije ne pojasnjuje pomembnosti članov za interesne skupine iz Srednje in Vzhodne EVrope. Le to pa pojasnjuje pogostost stikov z odločevalcev.

Okrogla miza: »Izzivi in pomen poučevanja evropskih vsebin na univerzitetni ravni«
V okviru projekta Jean Monnet center odličnosti Univerze v Ljubljani smo v sredo, 4. decembra 2019 v sklopu Slovenskega politološkega dneva 2019 organizirali okroglo mizo ob jubileju 100 let Univerze v Ljubljani. Namen okrogle mize je bil premisliti, kakšna je vloga in pomen evropskih vsebin ter kakšna je perspektiva in potreba Evropskih študij na univerzitetni ravni. Dogodka so se udeležili: izr. prof. dr. Damjan Lajh, Jean Monnet profesor, koordinator Jean Monnet centra odličnosti Univerze v Ljubljani, prof dr. Bojko Bučar, eden od pobudnikov in ustanoviteljev študijskega programa Evropske študije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, dr. Tomaž Boh, generalni direktor Direktorata za znanost na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, izr. prof. dr. Ladislav Cabada, Jean Monnet profesor in prorektor Metropolitanske univerze v Pragi ter Faris Kočan, mladi raziskovalec, diplomant in magistrant ter doktorski študent Evropskih študij na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Razpravljalci so na okrogli mizi izrazili strinjanje, da so Evropske študije na univerzitetni ravni za Slovenijo izjemnega pomena, saj obstajajo potrebe po kadru z dobrim poznavanjem delovanja EU ne zgolj v času pred slovenskim predsedovanjem Svetu EU, ampak tudi z vidika vsakodnevnega odločanja o javnih politikah. Pri tem so opozorili, da če tovrstnega študija ne bo ponudila Fakulteta za družbene vede, ki ima izkušnje in znanja s področja evropskih študij, bo to priložnost izkoristila druga fakulteta, druga univerza ali celo tujina.

Patrycja Rozbicka o posledicah Brexita za glasbeno industrijo v Združenem kraljestvu 
V okviru projekta Jean Monnet center odličnosti Univerze v Ljubljani smo v torek, 26. novembra 2019organizirali gostujoče letno predavanje o Evropski uniji. Namen letnih gostujočih predavanj je spodbujanje visokokakovostnih raziskav in poučevanja Evropskih študij. V tednu univerze v okviru projekta gostujemo akademike ali strokovnjake z visokim nivojem ekspertnega znanja in poznavanja Evropske unije. Na letošnjem letnem predavanju smo gostili docentko dr. Patrycjo Rozbicko iz Aston University v Birminghamu. Patrycja Rozbicka je študentom, visokošolskim učiteljem in raziskovalcem predavala na temo Brexita, kjer je izpostavila časovni presek dogodkov od referenduma za izhod iz Evropske unije do danes ter predstavila morebitne posledice Brexita za glasbeno industrijo v Združenem kraljestvu. Doc. dr. Rozbicka je politologinja. Eno od njenih glavnih raziskovalnih interesov vključuje ureditev glasbene industrije v Združenem kraljestvu in EU. Glavna vprašanja, na katera skuša odgovoriti so vpliv Brexita na glasbeno industrijo in vključevanje interesnih skupin na področju regulacije glasbene industrije.

ECPR 2019
V okviru DebatEU projekta so se Damjan Lajh, Alenka Krašovec in Meta Novak med 4. in 7. avgustom 2019 udeležili letne konference evropskega konzorcija za politične vede, ECPR v Wroclawu. Damjan Lajh in Meta Novak sta predstavila prispevek z naslovom »Twofold Role of National Interest Groups? Members and Membership-Based Organizations«, kjer ju je zanimala vloga interesnih skupin v evropskih združenjih ter vloga članov v nacionalnih interesnih skupinah. S prispevkom sta naslovila vrzel v raziskovanju, na kakšen način so državljani zastopani pri oblikovanju EU politik, ko njihove interese zastopajo ne le nacionalne interesne skupine, ampak tudi evropska združenja. Analizo sta opravila na podatkih zbranih v Belgiji, Litvi, na Nizozemskem, na Poljskem, v Sloveniji in na Švedskem. Rezultati analize so pokazali, da so člani bolj pomembni v nacionalnih interesnih skupinah, ki so članice evropskih združenj. Damjan Lajh in Alenka Kraševec sta v svojem prispevku naslovila vprašanje prisotnosti evroskepticizma v Sloveniji. Avtorja ugotavljata, da v Sloveniji ni mogoče opaziti pravega evroskepticizma. Med politično elito je obstajal konsenz o pridružitvi Evropski uniji. Edina izjema je bila Slovenska nacionalna stranka. Kljub splošni podpori članstvu v Evropski uniji, pa je udeležba na evropskih volitvah izjemno nizka.

CES konferenca
V okviru DebatEU projekta sta se Damjan Lajh in Meta Novak med 20. in 22. junijem 2019 udeležila mednarodne konference raziskovalcev Evropske unije v Madridu, kjer sta predstavila dva soavtorska prispevka. V prispevku z naslovom »Europeanization of Interest Groups: Comparing the Case of Slovenia with Lithuania and Belgium« analizirata raven evropeizacije slovenskih interesnih skupin v primerjavi z interesnimi skupinami v Belgiji in Litvi. Rezultati opravljeni na primerljivih podatkih so pokazali, da so slovenske interesne skupine v primerjavi z interesnimi skupinami iz Belgije in Litve bolj evropeizirane, ko gre za članstvo v evropskih združenjih. Po drugi strani pa je med slovenskimi interesnimi organizacijami več takšnih, za katere evropske politike niso pomembne. Stopnja evropeizacije se je razlikovala glede na tipe evropeizacije in državo, iz katere prihajajo interesne skupine. Različni tipi evropeizacijo so sicer med seboj povezani. Prispevek z naslovom »The Influence of EU Programmes and Projects on Activities of Interest Groups in Post-Socialist States« primerja vpliv financiranj EU programov in projektov na delovanje interesnih skupin iz Slovenije, Poljske in Litve. Čeprav se interesne skupine ne financirajo v večji meri iz EU projektov in programov, EU sredstva prispevajo k razvoju in aktivnostim interesnih skupin. Interesne skupine, ki so uspešne tudi na nacionalni ravni so uspešne tudi pri pridobivanju evropskih sredstev.

Okrogla miza “Spremljanje in analiza volitev v evropski parlament 2019”
V okviru Jean Monnet centra odličnosti Univerze v Ljubljani smo 13. junija 2019 na Fakulteti organizirali okroglo mizo na temo volitev v Evropski parlament leta 2019. Na okrogli mizi so bili predstavljeni štirje vidiki spremljanja in analize evropskih volitev predvsem v Sloveniji. Alenka Krašovec in Damjan Lajh sta spregovorila o (ne)prisotnosti evroskepticizma na volitvah v Evropski parlament v Sloveniji. Simona Kustec je predstavila preliminarne analitične ugotovitve volitev v Evropski parlament v Sloveniji. Skupaj z raziskovalcem Gregorjem Čehovinom sta predstavila tudi podatkovno bazo spremljanja volilnih statistik, vezanih na slovenske volitve v Evropski parlament med leti 2004 in 2019. Tomaž Deželan in Nina Vombergar pa sta predstavila značilnosti volilnih kampanj za volitve v Evropski parlament. Med panelisti in udeleženci okrogle mize se je razvila diskusija glede pričakovanih in nepričakovanih izidov zadnjih evropskih volitev.

Okrogla miza “Mladi in EU v izobraževalnem sistemu”
V okviru Jean Monnet centra odličnosti Univerze v Ljubljani smo 6. junija 2019 na Fakulteti za družbene vede organizirali okroglo mizo na temo mladih in Evropske unije. Panelisti so naslovili različne poglede na mlade in Evropsko unijo. Damjan Lajh je predstavil poglede slovenskih učiteljev na Evropsko unijo ter na vključevanje evropskih tematik v poučevanje. Elena Nacevska je spregovorila o odnosu študentov do EU skozi prizmo načrtovanja poklicne kariere. Danica Fink Hafner in Mitja Hafner Fink sta spregovorila o vrednotah, identitetah in razumevanju Evropske unije med študenti. Tanja Oblak Črnič in Barbara Brečko sta predstavili medijsko informiranost, angažiranost in politično participacijo študentov v Evropski uniji. Meta Novak je predstavila pogled slovenskih osnovnošolcev na Evropsko unijo. Okrogle mize so se udeležili raziskovalci, profesorji in študentje.

Univerza v Kölnu 2019
V okviru projekta Jean Monnet Centra odličnosti Univerze v Ljubljani je Damjan Lajh 28. maja 2019 na Univerzi v Kölnu izvedel predavanje o ključnih narativih, povezanih z Evropsko unijo v Sloveniji. V luči volitev v Evropski parlament je Univerza v Kölnu organizirala serijo predavanj o pogledih na evropsko integracijo v državah članicah EU z naslovom “Narratives of Europe –Narratives for Europe”. Glavni cilj predavanj je bil osredotočenje na razvoj glavnih narativov, ki spremljajo in podpirajo pot posameznih držav v Evropski uniji. Serija predavanj je tako poskušala predstaviti te različne narative v državah članicah EU, pri čemer se je osredotočila tako na razlike kot na skupne lastnosti, hkrati pa je sledila upanju, da večja ozaveščenost o teh narativih in pričakovanjih posameznih držav članic poveča in izboljša medsebojno sodelovanje znotraj EU. K temu edinstvenemu projektu so prispevali predavatelji iz celotne Evrope, od katerih so mnogi nosilci kateder Jean Monnet.

Okrogla miza “15 let članstva Slovenije v Evropski uniji”
V okviru projekta Jean Monnet center odličnosti Univerze v Ljubljani je bila v torek, 14. maja 2019 organizirana okrogla miza ob jubileju 15 let članstva Slovenije v EU z naslovom »Ljubezen, ločitev in prevare«. Udeleženci okrogle mize so razpravljali o vprašanjih, kam je izginilo romantično vizionarstvo, kako izvesti ločitev v skupnem gospodinjstvu in ali so bili državljani EU zavedeni, pa tudi drugih temah. Na okrogli mizi so razpravljali dr. Damjan Lajh, vodja Jean Monnet centra odličnosti Univerze v Ljubljani, dr. Marko Lovec, urednik knjige o populizmu in evroskepticizmu v Srednji Evropi, dr. Meta Novak, raziskovalka na področju interesnih skupin, dr. Jure Požgan, raziskovalec na področju evropskih zunanjih politik ter Faris Kočan, mladi raziskovalec, vsi iz Univerze v Ljubljani.

ISA 2019 (Toronto, Kanada)
V okviru DebatEU projekta se je Jure Požgan udeležil letne konference Združenja mednarodnih študij (ang. International Studies Association – ISA) o ponovnem pregledu mednarodnih študij – inovacij in napredka (ang. Naslov konference: Re-Visioning International Studies: Innovation and Progress), ki je potekala v Torontu, v Kanadi, in sicer med 27. in 30. marcem 2019. Na konferenci je skupaj z raziskovalcem Matejem Navratilom iz Comenius Univerze v Bratislavi v okviru panela, ki ga je soorganiziralo Združenje mednarodnih študij za Srednjo in Vzhodno Evropo, predstavljal prispevek z naslovom: »CEEC’s in Kosovo: stepping-stones or stumbling blocks for EU’s external governance«. Prispevek se osredotoča na vlogo srednje- in vzhodnoevropskih držav v okviru prizadevanj Evropske unije pri reševanju končnega statusa Kosova. Z uporabo modela zunanjega vladovanja poskuša prispevek ugotoviti, v kolikšni meri lahko srednje- in vzhodnoevropske države presežejo omejitve delovanja EU na Kosovu, ki je posledica neenotnosti držav članic EU glede statusa Kosova, ter ali takšen način delovanja dopolnjuje ali ovira regulativno in normativno delovanje EU pri izgradnji organizacijske in institucionalne ureditve na Kosovu. Panelu je predsedoval Marko Lovec, ki je v okviru panela predstavil tudi članek o populistični zunanji politiki srednje- in vzhodnoevropskih držav (v soavtorstvu z izr. prof. dr. Ano Bojinović Fenko).

Okrogla miza “Stanje demokracije v Sloveniji”
V okviru Jean Monnet centra odličnosti Univerze v Ljubljani smo na Fakulteti za družbene vede 5. decembra 2017 organizirali okroglo mizo z naslovom »Stanje demokracije v Sloveniji«. Sodelujoči na okrogli mizi so razpravljali o stanju demokracije iz različnih vidikov alternativnih oblik vladanja, stanja socialnega dialoga, kritike demokracije, vloge slovenske parlamentarne elite, članstva v Evropski uniji, participativne in deliberativne demokratične teorije ter iz pogleda mladih. Okrogle mize so se udeležili tudi študentje, ki so skupaj s profesorji razpravljali o pomenu demokracije danes.

Gostujoče predavanje prof. dr. Franka Schimmelfenniga z naslovom “European Enlargement and Differentiated Integration”
V okviru projekta Jean Monnet center odličnosti Univerze v Ljubljani je bilo v petek, 7. decembra 2018 organizirano gostujoče predavanje prof. dr. Franka Schimmelfenniga iz ETH Zürich z naslovom »European Enlargement and Differentiated Integration«. Frank Schimmelfennig je študentom, visokošolskim učiteljem in raziskovalcem predaval na temo širitve Evropske unije in diferencirane integracije, kjer je izpostavil pozitivne vidike diferencirane integracije za uspešno delovanje EU. Prof. Schimelfennig je profesor evropske politike. Njegovi glavni raziskovalni interesi vključujejo teorije evropskih integracij, širitev Evropske unije, diferencirano integracijo, promocijo demokracije in procese demokratizacije.

EISA PEC 2018 (Praga, Češka)
V okviru DebatEU se je Jure Požgan udeležil 12. panevropske konference o mednarodnih odnosih (EISA PEC), ki je potekala med 12. in 15. septembrom 2018 v Pragi, na Češkem. Na konferenci je skupaj s soavtorji (Ano Bojinović Fenko, Markom Lovcem in Danijelom Crnčecom) predstavil prispevek z naslovom: »Euroscepticism as a functional pretext for populism in Central and Eastern European states: the cases of Eurozone, migration and Ukrainian crises«. Prispevek proučuje, kako evroskeptična politična stališča spodbujajo populizem v srednje- in vzhodno-evropskih državah po vstopu v Evropsko unijo. Glede na uspeh populističnih in evroskeptičnih strank na parlamentarnih volitvah od leta 2004, je osrednji doprinos prispevka v empirični analizi ključnih dejavnikov, ki so pripomogli k vzponu populizma v srednje- in vzhodno-evropskih državah. Pri tem se avtorji posvetijo trem študijam primerov populističnega uokvirjanja EU zadev, in sicer ekonomske in finančne krize, ukrajinske krize in migracijske krize.

ECPR 2018
V okviru projekta DebatEU se je Meta Novak med 22. in 25. avgustom 2018 udeležila mednarodne konference evropskega konzorcija za politične vede, ECPR, na univerzi v Hamburgu. Predstavila je soavtorski prispevek z Olivero Komar iz Univerze v Črni gori ter Vaido Jankauskaitė iz Tehnične universe Kaunas. Prispevek z naslovom: »Involvement of Interest Groups from Central and Eastern Europe in EU Policy-Making: Comparative View«, ki temelji na zbranih podatkih v okviru primerjalne raziskave interesnih skupin. Prispevek zapolnjuje vrzel v raziskovanju vključevanja interesnih skupin iz držav Srednje in Vzhodne Evrope v oblikovanje EU politik. Glede na pretekle raziskovalne ugotovitve, ki so pokazale, da interesne skupine iz držav Srednje in Vzhodne Evrope v manjši meri dostopajo do EU institucij, prispevek predvideva, da se interesne skupine iz te regije vključujejo v različne aktivnosti, da bi vplivale na javnopolitični rezultat evropskih politik. Da ima interesna skupina vpliv na oblikovanje EU politik ni vedno potrebno, da je le-ta prisotna v Bruslju in neposredno vpliva na odločevalce. Svoj vpliv lahko doseže tudi s članstvom v EU krovnih organizacijah ali z lobiranjem nacionalnih političnih odločevalcev. V prispevku so si avtorice zastavile dve hipotezi: 1) interesne skupine iz držav Srednje in Vzhodne Evrope so aktivno vključene v oblikovanje evropskih politik, vendar pri tem uporabljajo različne strategije in ne le neposreden dostop do odločevalcev v Bruslju; 2) med aktivnostmi interesnih skupin iz različnih držav obstajajo razlike, zato rezultati iz ene države ne morejo biti posplošeni na celotno regijo. Pri tem so pokazale, da obstajajo razlike predvsem med državami članicami in državami kandidatkami EU. Medtem ko države članice uporabljajo različne strategije, se države kandidatke poslužujejo predvsem neposrednih stikov z odločevalci.

Okrogla miza “Obrazi civilne družbe v Evropski uniji”
V okviru projekta Jean Monnet center odličnosti Univerze v Ljubljani je bila v sredo, 16. maja 2018 organizirana okrogla miza z naslovom »Obrazi civilne družbe v Evropski uniji«. Namen okrogle mize je bila razprava o vlogi in pomenu civilne družbe v državah Evropske unije ter tretjih državah sveta, kjer je Evropska unija prisotna s programi razvojne pomoči ter delovanjem fundacij in evropskih nevladnih organizacij. Kot govorci so se dogodka udeležili: dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske Komisije v Sloveniji, dr. William Maloney, Univerza v Newcastlu, dr. Neža Kogovšek Šalamon, Mirovni inštitut Ljubljana, Boštjan Slatenšek, nekdanji dopisnik in filmski ustvarjalec, dr. Damjan Lajh, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, dr. Danica Fink Hafner, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, dr. Meta Novak, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani.

IPSA 2018
V okviru projekta DebatEU sta se Damjan Lajh in Meta Novak med 21. in 25. julijem 2018 udeležila mednarodnega kongresa političnih ved v organizaciji mednarodne zveze za politologijo v Brisbanu. Predstavila sta dva soavtorska prispevka. Prispevek z naslovom »Factors Determining Inclusion of EU Contents in Primary and Secondary Schools Curricula in Slovenia« temelji na podatkih, zbranih v raziskavi med slovenskimi srednješolskimi in osnovnošolskimi učitelji. Prispevek naslavlja vprašanje, v kolikšni meri in na kakšen način slovenski učitelji vključujejo EU tematike v svoje poučevanje. Čeprav uradni učni načrti predvidevajo, da je le nekaj ur namenjenih EU tematikam, lahko učitelji več ur namenijo EU vsebinam z vključevanjem otrok v evropske projekte, medpredmetnim povezovanjem ter uporabo neformalnih pristopov. V prispevku »What does EU Money do? The Influence of EU Funding on Activities of Interest Groups in Post- Socialist States«, je avtorja zanimalo, kakšen vpliv imajo EU sredstva na interesne skupine iz držav Srednje in Vzhodne Evrope. Rezultati analizirani na primeru Slovenije in Litve so pokazali, da imajo interesne skupine, ki so financirane tudi iz EU sredstev večji proračun, boljši dostop do nacionalnih in EU odločevalcev ter bolj verjetno lobirajo. Financiranje iz EU programov in projektov tako pozitivno vpliva na razvoj interesnih skupin v državah iz srednje in vzhodne Evrope.

ECPR SGEU 2018
V okviru projekta DebatEU sta se Damjan Lajh in Meta Novak sta se med 13. in 15. junijem 2018 udeležila konference, organizirane s strani raziskovalcev Evropske unije pri evropskem konzorciju za politične vede, ECPR v Parizu. Na konferenci sta predstavila dva soavtorska prispevka. V prispevku »Europeanization of Interest Groups in Slovenia« ugotavljata, da se slovenske interesne skupine povezujejo z evropskimi organizacijami že iz časov pred polnopravnim članstvom. Evropske organizacije slovenskim interesnim skupinam priskrbijo predvsem informacije, ekspertno znanje ter know-how glede oblikovanja EU politik. Kar 60% interesnih skupin je članic evropskih združenj. Čeprav so interesne skupine iz Slovenije evropeizirane tudi na druge načine, pa nekaj organizacij ostaja aktivnih predvsem na nacionalni ravni, se ne povezuje z evropskimi organizacijami, se financira iz nacionalnih sredstev, medtem ko jih EU politike ne zanimajo. Prispevek »Interest Groups and Policymaking: The Role of Interest Groups’ Members« spremlja vlogo članov interesnih skupin pri oblikovanju odločitev povezanih z delovanjem organizacije. Raziskovalno vprašanje, ki sta si ga avtorja postavila je, kako pomembni so člani pri sprejemanju odločitev znotraj organizacije. Pri tem sta predpostavila, da imajo člani večjo vlogo pri manj profesionaliziranih organizacijah ter v organizacijah, ki imajo manj posameznikov za člane. Obe hipotezi sta bili zavrnjeni. Interesne skupine, ki so bolj profesionalizirane ter imajo več posameznikov za člane so prepoznale člane kot bolj pomembne pri svojih odločitvah.

Predavanje dr. Per Gahrton
V okviru Jean Monnet Centra odličnosti Univerze v Ljubljani smo 8. maja 2018 na Fakulteti za družbene vede gostili dr. Pera Gahrtona, nekdanjega poslanca Evropskega parlamenta iz Švedske. Dr. Per Gahrton je pripravil predavanje za dodiplomske študente, ki jim je predstavil svoje delo v Evropskem parlamentu, kot tudi vlogo in aktivnosti te edine neposredno izvoljene institucije v Evropski uniji. Dr. Gahrton je bil evropski poslanec med leti 1995 in 2004, pred tem pa je bil poslanec tudi v nacionalnem parlamentu. Je eden od ustanoviteljev zelene stranke na Švedskem in eden njenih najbolj prepoznanih članov.

Razprava z gostujočo raziskovalko
V okviru Jean Monnet centra odličnosti Univerze v Ljubljani smo v aprilu 2018 na Fakulteti za družbene vede organizirali okroglo mizo z gostujočo raziskovalko iz Poljske, Dr. Joanno Kozierska iz Univerze v Wroclawu. Okrogle mize so se udeležili raziskovalci, profesorji ter doktorski študentje. Z raziskovalko so razpravljali o značilnostih članstva Poljske v Evropski uniji. Pri tem so potegnili vzporednice s članstvom Slovenije v Evropski uniji ter primerjali postopke pridruževanja, saj sta se obe državi Evropski uniji pridružili istega leta, 2004.

ISA 2018 (San Francisco, ZDA)
V okviru projekta DebatEU sta se Člana Centra za mednarodne odnose Jure Požgan in Ana Bojinović Fenko udeležila letne konvencije Združenja mednarodnih študij (International Studies Association – ISA), ki je potekala med 3. in 7. aprilom 2018 v San Franciscu, ZDA. Na dogodku sta sodelovala v delovni skupini za inovativno poučevanje (International Politics and Innovative Learning – IPIL), v okviru katere sta v torek, 3. aprila, razpravljala o vključevanju tehnologije, mednarodnih omrežij ter medkulturnega razumevanja v univerzitetno poučevanje mednarodnih odnosov in evropskih študij. Ob tem sta predstavila tudi raziskavo o krepitvi medkulturnega znanja in veščin, pripravljeno na podlagi lastnih izkušenj izvajanja dopolnjujočih se metod igre vlog v zunanji politiki in simulacij poganjanj v okviru Evropskega sveta in Sveta EU.

Jean Monnet konferenca 2017 v Bruslju
V okviru projekta DebatEU se je Damjan Lajh 27. in 28. novembra 2017 udeležil Jean Monnet konference v Bruslju nemenjene Jean Monnet profesorjem in vodjem Jean Monnet projektov iz vsega sveta. Dogodek je odlična priložnost za izmenjavo izkušenj ter navezavo novih stikov. Konferenca je organizirana vsaki dve leti. V letu 2017 je bila organizirana pod naslovom »Prelomnica za Evropo« in bila posvečena trenutni pomembni politični prelomnici v zgodovini EU in njenim posledicam za prihodnost evropskega povezovanja. Cilj konference je bil omogočiti razpravo o pomembnih vprašanjih evropske integracije.